Şuke gurallary 2021 Yearylyň ahyrky duşuşygy

rjtj

1.Şuke gurallaryny satmak bölüminiň 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy

Gysgaça ýygnak 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ir sagat 9: 00-da resmi taýdan başlandy. Söwda bölüminden, işgärler bölüminden, maliýe bölüminden we beýleki bölümlerden on gowrak adam gatnaşdy.Wideo konferensiýa ýurduň dürli künjeklerinden we halkara söwda bölüminden satyjylar gatnaşdy.

Duşuşygyň esasy mazmuny, her bir satuw müdiriniň 2021-nji ýyldaky işleri we 2022-nji ýyldaky iş meýilnamasyny jemlemegidir. Şol bir wagtyň özünde, satuw bölüminiň baş müdiri hanym Siong bölümi jemleýär we indiki ýyl meýilnamasyny düzýär. .

nresz (1)
nresz (2)

2. Şuke gurallaryny öndürmek bölüminiň 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda agşam sagat 1: 30-da Şuke gurallaryny öndürmek bölüminiň ýylyň jemleýji ýygnagy başlandy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň gözleg we barlag bölümi hem jemleýji ýygnakda her ýyl jemledi.

Önümçilik bölüminiň baş müdiri jenap Zhangang bu işi jemlemekde öňdeligi eýeledi, soňra önümçilik ussahanasynda, gaýtadan işleýän ussahanada we önümçilik logistikasynda işleýän her bir kärdeşi indiki ýyl üçin şahsy iş jemini we iş meýilnamasyny yzygiderli düzdi we käbir teklipleri we pikirleri öňe sürýär.

nresz (3)
nresz (4)

3. Şuke guraly 2021 Yearylyň ahyrynda öwgi we 2022 hoş geldiňiz

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda sagat 18: 00-da Şukeniň 2021 ýyllyk gutlag we 2022-nji ýyl garşylaýyş dabarasy resmi taýdan başlandy.

Oturylyşygyň başynda “Shuke Instruments” önümçilik bölüminiň başlygy Zhangang Biçun, ähli Şuke kärdeşlerine Täze ýyl habaryny iberip, ähli Şuke halkyna çuňňur alada edýändigini we ýakyn ýyllarda Şukeniň ösüşine garaşýandygyny aýtdy.

Netijede, tehniki bölümiň başlygy Pan igigang, işlerinde ajaýyp çykyş eden şahsyýetleri we toparlary okady we olara hormat şahadatnamalary we baýraklar berdi.Baýraklara görnükli işgärler, görnükli toparlar, satuw çempionlary we satuwda ýeňiji bolanlar girýär.

Bu öwgüden soň, baýrak oýunlary, aýdym aýtmak we tans çykyşlary we gyzykly lotereýa sessiýasy bilen däli salam re modeimine girdi.

nresz (5)
nresz (6)
nresz (7)
nresz (8)
nresz (9)

Iş wagty: Mart-21-2022