Näme üçin biz tapawutly?

1.Fokus.

Diňe merkezden gaçyryş önümlerini öndürýäris, her önüme ünsi jemleýäris, her prosese ünsi jemleýäris we üznüksiz täzelige üns berýäris.

2. Hünärmen.

20 ýyldan gowrak tejribe toplap, köp in engineenerler we tejribeli hünärmenler önümçilikden satuwdan soňky her bir prosese gözegçilik edýärler.

3. Howpsuzlyk.

Polatdan ýasalan korpus, 304 poslamaýan polat kamerasy, elektron gorag gapagy gulpy, rotory awtomatiki kesgitlemek.

4. Ygtybarly.

Productörite üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijileri, import edilýän ýygylyk öwrüjileri, import edilýän kompressorlar, import edilýän solenoid klapanlar we önümiň hilini üpjün etmek üçin beýleki ýokary derejeli esbaplar.

5.RFID rotor awtomatiki tanamak tehnologiýasy.

Rotory işletmegiň zerurlygy ýok, rotoryň kuwwatyny, iň ýokary tizligini, iň ýokary sentrifugany, önümçiligiň senesini, ulanylyşyny we beýleki maglumatlary derrew kesgitläp bilýär.

6. Üç ok giroskop balansyna gözegçilik.

Üç ok giroskopy, esasy salkynlygyň titremesini hakyky wagtda kesgitlemek üçin ulanylýar, suwuklygyň syzmagy ýa-da deňagramsyzlygy sebäpli dörän titremäni takyk kesgitläp bilýär.Adaty bolmadyk yrgyldy ýüze çykarylandan soň, enjamy awtomatiki togtadar we deňagramsyzlyk duýduryşyny işjeňleşdirer.

7. ± 1 temperature takyk temperatura gözegçilik.

Iki aýlawly temperatura gözegçiligini ulanýarys.Sowadyş we ýyladyş goşa zynjyryň temperaturasyna gözegçilik etmek, merkezden gaçyryş kamerasyndaky sowadyş we ýyladyş wagtyna gözegçilik etmek arkaly temperaturany sazlamakdyr.Bu kesgitlenen programma awtomatiki usulda kem-kemden ýakynlaşýan akylly programma.Bu amalda, kameranyň temperaturasyny üznüksiz ölçemek we kameranyň temperaturasyny kesgitlenen temperatura bilen deňeşdirmek, soňra ýyladyş we sowatmagyň wagt nisbesini sazlamak we ahyrynda ± 1 reach ýetip biler.Bu awtomatiki kalibrleme prosesi, el bilen düzediş talap edilmeýär.